Εκπαίδευση

Εκπαιδευτικές Κατευθύνσεις

Όλη η εκπαιδευτική δράση του Ινστιτούτου προσδιορίζεται και καθορίζεται από τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η εκπαίδευση στην βιώσιμη ανάπτυξη των ορεινών περιοχών. Η παρέμβαση του Ινστιτούτου σ’ αυτόν τον κρίσιμο τομέα της εκπαίδευσης θα στηριχθεί στην ικανότητα του να διασφαλίσει την αποτελεσματική και καρποφόρα σύνδεση μεταξύ Έρευνας – Δράσης – Ανάπτυξης. Αυτή η σύνδεση θα συμβάλλει στην εξασφάλιση των απαραίτητων γνώσεων, μεθόδων αλλά και ικανοτήτων και δεξιοτήτων που έχουν ανάγκη οι ορεινές κοινωνίες για να συμμετέχουν ενεργά μαζί με τα στελέχη τους και τους δρώντες τους στο σχεδιασμό του μέλλοντος του βουνού.

Τόσο οι στόχοι όσο και οι δράσεις του Ινστιτούτου στο χώρο της εκπαίδευσης αποσκοπούν από τη μια, να συμβάλλουν στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης στις ορεινές περιοχές, από την άλλη, να καταστήσουν την εκπαίδευση ουσιαστικό υπόβαθρο και δρώντα ταυτόχρονα της αναζήτησης λύσεων για τη ζωή στο βουνό. Ως εκ τούτου η δραστηριοποίηση του Ινστιτούτου στον τομέα της εκπαίδευσης θα κινηθεί σε δύο άξονες:

  • του ακαδημαϊκού χώρου και
  • των τομέων της κοινωνικής και επιχειρηματικής εκπαίδευσης ενσωματώνοντας το τοπικό σχολείο, την τοπική επιμόρφωση και την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η εκπαίδευση έχει δύο κατευθύνσεις:

α) ευέλικτες μορφές ανώτατης εκπαίδευσης με στόχο τη διαμόρφωση στελεχών-εμψυχωτών της ανάπτυξης των ορεινών περιοχών και

β) επιμόρφωση και δια βίου μάθηση των κατοίκων και δρώντων των ορεινών περιοχών.

Ακαδημία των Βουνών - Mountain Studies Academy

Εκπαιδευτικές Δράσεις και Προγράμματα

Επαγγελματική κατάρτιση – επιμόρφωση

EL
Scroll to Top