Ηγεσία

Συμβούλιο του Ινστιτούτου

Το Συμβούλιο του Ινστιτούτου MountMed αποτελεί το ανώτατο διοικητικό όργανο του Ινστιτούτου. Είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση και τον έλεγχο των διοικητικών και οικονομικών υποθέσεων, καθώς και της περιουσίας του Ινστιτούτου. Επιπλέον είναι αρμόδιο για την εφαρμογή της στρατηγικής του Ινστιτούτου, σε στενή συνεργασία με το Επιστημονικό Συμβούλιο. Το Συμβούλιο αποτελείται από κορυφαίες προσωπικότητες του ακαδημαϊκού, πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου: 

Γιώργος Λακκοτρύπης, Πρόεδρος

Γιώργος Δαϋίδ

Ιωνάς Νικολάου

Μιχάλης Παπαδόπουλος

Ανδρέας Χρίστου

Γιαννάκης Παπαδούρης

Επιστημονικό Συμβούλιο

Το Επιστημονικό Συμβούλιο, παρόλο που υπόκειται στις εξουσίες του Συμβουλίου του Ινστιτούτου, είναι υπεύθυνο για την χάραξη και αξιολόγηση της υλοποίησης της Στρατηγικής του Ινστιτούτου, υποβάλλοντας σχετικές εκθέσεις στο Συμβούλιο του Ινστιτούτου. Επίσης καθοδηγεί τον προσανατολισμό, τις επιλογές και την παρακολούθηση δράσεων στους τομείς της έρευνας, της εκπαίδευσης και των παρεμβάσεων. Το Επιστημονικό Συμβούλιο αποτελείται από καταξιωμένους ερευνητές, ακαδημαϊκούς και εμπειρογνώμονες από τον διεθνή χώρο:

Barjolle Dominique

Thomas Dax

Δημήτρης Γούσιος

Francois Lerin

Laurent Rieutort

Αντρέας Μακρής

Επιτροπή Προσανατολισμού

Η Επιτροπή Προσανατολισμού αποτελεί συμβουλευτικό σώμα του Συμβουλίου αλλά κυρίως του Επιστημονικού Συμβουλίου με το οποίο επεξεργάζεται τους προσανατολισμούς του Ινστιτούτου. Ρόλος του η ομαλή λειτουργία των τομέων έρευνας, εκπαίδευσης και παρεμβάσεων του Ινστιτούτου.

Μηχανισμός Υποστήριξης

Οργανόγραμμα

Χαράλαμπος Μιρής, Εκτελεστικός Διευθυντής Ινστιτούτου MountMed

Αντρέας Ναζίρης, Διοικητικός Λειτουργός Ινστιτούτου MountMed

EL
Scroll to Top