Ανοικτές θεσεις εργασίας

Το Ινστιτούτο Έρευνας και Ανάπτυξης Μεσογειακών Νησιωτικών Ορεινών Περιοχών  (Ινστιτούτο MountMed) προκηρύσσει τη θέση Γενικού Διευθυντή του Ινστιτούτου.  Η θέση είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και το άτομο που θα επιλεγεί θα εργάζεται στα κεντρικά γραφεία του Ινστιτούτου MountMed στην κοινότητα Καλοπαναγιώτη.

Αντικείμενο θέσης Γενικού Διευθυντή

Ο Γενικός Διευθυντής, σε στενή συνεργασία με τον Πρόεδρο και την Ηγεσία του Ινστιτούτου, υλοποιώντας τη Στρατηγική του Οργανισμού και τις αποφάσεις του Συμβουλίου, με την επιστημονική υποστήριξη/καθοδήγηση του Επιστημονικού Συμβουλίου, θα επιδιώκει να καταστήσει το Ινστιτούτο κεντρική οργάνωση αναφοράς για την επιστημονική γνώση και τη διάδοσή της στον τομέα της ανάπτυξης των ορεινών νησιωτικών περιοχών της Μεσογείου. Ταυτόχρονα, θα ενεργεί κατά τρόπο ώστε το Ινστιτούτο να λειτουργήσει ως ένα μηχανισμός μεταφοράς γνώσης, τεχνογνωσίας, αλλά και υποστήριξης σε όλες τις διαδικασίες σχεδιασμού και εφαρμογής προγραμμάτων και δράσεων παρέμβασης στον ορεινό χώρο.

Ειδικότερα τα καθήκοντα/υποχρεώσεις/αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή είναι:

 1. Ο Γενικός Διευθυντής, του Ινστιτούτου προΐσταται των Διευθύνσεων, των Ερευνητικών Κέντρων/Μονάδων και της Ακαδημίας του οργανισμού, καθώς και του προσωπικού που είναι διορισμένο σε αυτά, και είναι υπεύθυνος για να:
 • συντονίζει, ελέγχει και εποπτεύει το έργο τους,
 • κατευθύνει τον σχεδιασμό των δραστηριοτήτων και των αντιστοίχων προγραμμάτων δράσης, υποστηρίζοντας την οργάνωση της λειτουργίας τους,
 • ελέγχει και αξιολογεί την καλή λειτουργία και του έργου των δομών και των περιοδικών προγραμμάτων τους, καθώς και την επίτευξη τους, υποβάλλοντας σχετικές εκθέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο.
 1. Προετοιμάζει και εισηγείται τα θέματα στο Συμβούλιο του Ινστιτούτου, μετέχει στις συνεδριάσεις του χωρίς ψήφο και είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των αποφάσεων του.
 2. Μεριμνά για τη διαμόρφωση και υλοποίηση της Στρατηγικής και του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Ινστιτούτου σε συνεργασία με τις υπόλοιπες Διευθύνσεις, τα ερευνητικά κέντρα/μονάδες του Ινστιτούτου και σύμφωνα με την καθοδήγηση/προσανατολισμό του Επιστημονικού Συμβουλίου.
 3. Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο το ερευνητικό και αναπτυξιακό πρόγραμμα του Ινστιτούτου με βάση τις επιμέρους προτάσεις των Ερευνητικών Κέντρων/Μονάδων και τους στόχους του Ινστιτούτου και μεριμνά για την υλοποίησή τους.
 4. Υποβάλλει στο Συμβούλιο σχέδιο προϋπολογισμού, ισολογισμού και ετήσιας έκθεσης.
 5. Είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση λειτουργικών δαπανών, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από το Συμβούλιο ετήσιου προϋπολογισμού.
 6. Μεριμνά για την κατάλληλη οργάνωση και ορθολογική διαχείριση των πόρων του Ινστιτούτου, αξιολογεί την επάρκεια και αποτελεσματικότητα τους, διατυπώνει προτάσεις για τη συμπλήρωσή τους ή τη βελτίωση της απόδοσής τους, διασφαλίζοντας ότι αξιοποιούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, για την υποστήριξη της αποστολής του Ινστιτούτου.
 7. Αξιολογεί τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων και εκτιμά την αξιολόγηση του προσωπικού από τους Προϊστάμενους.
 8. Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τον Κανονισμό Εσωτερικού Ελέγχου και τους Κανονισμούς Εσωτερικής Λειτουργίας, για τους οποίους δημιουργεί κατάλληλους μηχανισμούς εφαρμογής και παρακολούθησης και είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή του έναντι του Συμβουλίου.
 9. Εκπροσωπεί νομίμως το Ινστιτούτο στις σχέσεις του με διοικητικές, Δικαστικές, άλλες Αρχές και τρίτους στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.
  1. Ο Γενικός Διευθυντής θα είναι άμεσα υπεύθυνος για την επικοινωνία, τη δικτύωση και την εξωστρέφεια του Ινστιτούτου. Ως προς τούτο, στο Γραφείο του Γενικού Διευθυντή θα λειτουργεί αντίστοιχο τμήμα, την εποπτεία του οποίου θα έχει ο ίδιος.
 10. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται από το Συμβούλιο.

Διάρκεια Σύμβασης/Απολαβές

 1. Το συμβόλαιο θα αφορά πλήρη και αποκλειστική απασχόληση και θα είναι διάρκειας τριών (3) ετών, με δυνατότητα ανανέωσης. Περιλαμβάνεται τρίμηνη δοκιμαστική περίοδος.
 2. Οι απολαβές και τα ωφελήματα θα καθοριστούν με βάση την εμπειρία και την κατάρτιση των ενδιαφερομένων.

Απαραίτητα προσόντα/δεξιότητες

Οι υποψήφιοι για τη θέση του Γενικού Διευθυντή του Ινστιτούτου πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία και κατάρτιση σε παρόμοια θέση και εκτελεστικό ρόλο. Για τον διορισμό στη θέση του Γενικού Διευθυντή απαιτούνται τουλάχιστον τα ακόλουθα προσόντα:

 1. Πτυχίο και μεταπτυχιακός τίτλος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος σε συναφές αντικείμενο με τις απαιτήσεις της προς πλήρωση θέσης, όπως εξειδικεύεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τα οποία να είναι εγκεκριμένα από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ). Ο βαθμός του πτυχίου θα συνεκτιμηθεί κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Διδακτορικός τίτλος θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.
 2. Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών σε θέσεις ευθύνης, καθώς και στην κατάρτιση και εκτέλεση προγραμμάτων ή σχεδίων στρατηγικού σχεδιασμού, σε υπηρεσίες ή οργανισμούς ή επιχειρήσεις του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.
 3. Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. Η άριστη γνώση Γαλλικών και άλλων ξένων γλωσσών θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.
 4. Άριστη γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή (λογισμικό επεξεργασίας κειμένου, υπολογιστικών φύλλων, παρουσίασης, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.α.). Επίσης γνώση εξιδεικευμένων λογισμικών για τη διοργάνωση και διεκπεραίωση διαδικτυακών εκδηλώσεων και εργαστηρίων (Zoom, Teams, Webex, κ.α.).
 5. ∆εξιότητες/Ικανότητες, οι οποίες θα αξιολογηθούν από το βιογραφικό και από την συνέντευξη: Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, προσαρμοστικότητα σε δυναμικό περιβάλλον, ευθυκρισία και ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας και επικοινωνίας.
 6. Δυνατότητα εργασίας σε ευέλικτο ωράριο, περιλαμβανομένης της ημέρας του Σαββάτου ή/και της Κυριακής σε ορισμένες περιπτώσεις ανάλογα με τις δραστηριότητες και τις ανάγκες του οργανισμού.

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την αίτηση ενδιαφέροντος, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση  info@mountmedinstitute.com, μέχρι και την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου, αναγράφοντας ως θέμα: Ινστιτούτο MountMed_Θέση Γενικού Διευθυντή.

Η αίτηση ενδιαφέροντος περιλαμβάνει και συνοδεύεται από:

 • Έντυπο αίτησης
 • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, το οποίο συντάσσεται με ευθύνη του υποψηφίου
 • Τίτλους και πιστοποιητικά σπουδών, καθώς και άλλα αποδεικτικά, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της προκήρυξης

Οι αιτήσεις για να είναι αποδεκτές πρέπει να συνοδεύονται από τα αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται πιο πάνω, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για υπηρεσία, όπου απαιτείται πείρα. Τα πρωτότυπα θα πρέπει να παρουσιασθούν όταν ζητηθούν για έλεγχο.

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν όσοι είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι τρίτων χωρών, νοουμένου ότι κατέχουν άδεια νόμιμης παραμονής για εργοδότηση. Το άτομο που θα επιλεγεί για τη θέση του Γενικού Διευθυντή θα πρέπει να προσκομίσει κατά την υπογραφή της σύμβασης Λευκό Ποινικό Μητρώο.  

Το Ινστιτούτο Έρευνας και Ανάπτυξης Μεσογειακών Νησιωτικών Ορεινών Περιοχών  (Ινστιτούτο MountMed) προκηρύσσει μια θέση Γραμματειακού Λειτουργού.

Ο Λειτουργός που θα επιλεγεί θα εργάζεται στα κεντρικά γραφεία του Ινστιτούτου MountMed στην κοινότητα Καλοπαναγιώτη και θα έχει την ευθύνη για όλα τα διοικητικά θέματα και θέματα επικοινωνίας του οργανισμού. Ο Γραμματειακός Λειτουργός θα είναι άμεσα υπόλογος προς τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης, στην οποία διορίζεται και τον Γενικό Διευθυντή.

Αντικείμενο θέσης Γραμματειακού Λειτουργού

Ο Γραμματειακός Λειτουργός θα πρέπει να συνεργάζεται με τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης στην οποία διορίζεται, καθώς επίσης και το λοιπό προσωπικό και τους συνεργάτες του Ινστιτούτου MountMed, συμβάλλοντας στην εύρυθμη, αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία της Διεύθυνσης στην οποία διορίζεται και γενικότερα της προώθησης των στόχων του Ινστιτούτου.

Ειδικότερα τα καθήκοντα/υποχρεώσεις/αρμοδιότητες του Γραμματειακού Λειτουργού είναι:

 1. Παροχή υποστήριξης για την εύρυθμη λειτουργία του Ινστιτούτου και της Διεύθυνσης στην οποία διορίζεται και εκτελεί καθήκοντα γενικής γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης.
 2. Οργάνωση, ενημέρωση και εύρυθμη λειτουργία του αρχείου.
 3. Ενημέρωση και ανανέωση της ιστοσελίδας και των σελίδων στα Κοινωνικά Δίκτυα.
 4. Να δακτυλογραφεί και να συντάσσει επιστολές πρακτικά, δελτία τύπου, εκθέσεις και σημειώματα στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
 5. Διεξαγωγή σχετικών ερευνών και καταχώρηση στοιχείων σε προγράμματα μηχανογράφησης.
 6. Διοργάνωση ή υποστήριξη στη διοργάνωση και συντονισμός συνεδριάσεων διαφόρων σωμάτων του Ινστιτούτου, ημερίδων, εκδηλώσεων, σεμιναρίων και συνεδρίων του Ινστιτούτου (δια ζώσης και διαδικτυακά).
 7. Συμμετοχή σε συνέδρια, εκπαιδεύσεις, σεμινάρια, εκπαιδεύσεις στην Κύπρο ή το εξωτερικό.
 8. Διαχείριση και εύρυθμη λειτουργία του ηλεκτρονικού, τεχνολογικού και άλλου γραφειακού εξοπλισμού, όπως επίσης λογισμικών προγραμμάτων.
 9. Εφαρμόζει και συμμορφώνεται με τις πρόνοιες του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων και οποιωνδήποτε άλλων σχετικών νομοθεσιών, κανονισμών και κωδικών δεοντολογίας.
 10. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν.

Διάρκεια Σύμβασης/Απολαβές

 1. Το συμβόλαιο θα αφορά πλήρη απασχόληση και θα είναι διάρκειας δύο (2) ετών, με δυνατότητα ανανέωσης. Περιλαμβάνεται τρίμηνη δοκιμαστική περίοδος.
 2. Οι απολαβές και τα ωφελήματα θα καθοριστούν με βάση την εμπειρία και την κατάρτιση των ενδιαφερομένων.

Απαραίτητα προσόντα/δεξιότητες

 Για τον διορισμό στη θέση του Γραμματειακού Λειτουργού απαιτούνται τα ακόλουθα προσόντα:

 1. Δίπλωμα ή Ανώτερο Δίπλωμα επαγγελματικών ακαδημαϊκών προγραμμάτων Σχολής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή Πτυχίο Σχολής Τριτοβάθμιάς Εκπαίδευσης ή Ιδρύματος Ανώτερης Εκπαίδευσης, σε συναφές αντικείμενο με τις απαιτήσεις της προς πλήρωση θέσης, όπως εξειδικεύεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τα οποία να είναι εγκεκριμένα από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ). Ο βαθμός θα συνεκτιμηθεί κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.
 2. Πιστοποιητικό επαγγελματικών ακαδημαϊκών προγραμμάτων Σχολής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, πέραν του Διπλώματος ή Ανώτερου Διπλώματος, το οποίο αποτελεί βασική προϋπόθεση ή Μάστερ θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.
 3. Κάτοχος διπλώματος LCCI Intermediate ή Higher ή/και γνώση λογιστικών λογισμικών θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.
 4. Τουλάχιστον τριετής, τεκμηριωμένη προϋπηρεσία και εμπειρία σε θέση γραμματέα ή άλλη σχετική με τα καθήκοντα της θέσης.
 5. Εξαίρετη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας. Η γνώση άλλων γλωσσών (π.χ. Γαλλικά) θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.
 6. Πολύ καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή (λογισμικό επεξεργασίας κειμένου, υπολογιστικών φύλλων, παρουσίασης, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.α.). Η γνώση εξειδικευμένων λογισμικών για τη διοργάνωση και διεκπεραίωση διαδικτυακών εκδηλώσεων και εργαστηρίων θα θεωρηθεί πλεονέκτημα (Zoom, Teams, Webex, κ.α.).
 7. Πολύ καλή γνώση χρήσης διαδικτύου και διαχείρισης μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, LinkedIn, Twitter) κλπ.
 8. Πολύ καλή γνώση δακτυλογραφίας στην ελληνική και αγγλική γλώσσα με ταχύτητα και ακρίβεια.
 9. ∆εξιότητες/Ικανότητες, οι οποίες θα αξιολογηθούν από το βιογραφικό και από την συνέντευξη: Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, προσαρμοστικότητα σε δυναμικό περιβάλλον, ευθυκρισία και ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας και επικοινωνίας.
 10. Δυνατότητα εργασίας σε ευέλικτο ωράριο, περιλαμβανομένης της ημέρας του Σαββάτου ή/και της Κυριακής σε ορισμένες περιπτώσεις ανάλογα με τις δραστηριότητες και τις ανάγκες του οργανισμού.

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την αίτηση ενδιαφέροντος, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση  info@mountmedinstitute.com, μέχρι και την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου, αναγράφοντας ως θέμα: Ινστιτούτο MountMed_Θέση Γραμματειακού Λειτουργού.

Η αίτηση ενδιαφέροντος περιλαμβάνει και συνοδεύεται από:

 • Έντυπο αίτησης
 • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, το οποίο συντάσσεται με ευθύνη του υποψηφίου
 • Τίτλους και πιστοποιητικά σπουδών, καθώς και άλλα αποδεικτικά, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της προκήρυξης

Οι αιτήσεις για να είναι αποδεκτές πρέπει να συνοδεύονται από τα αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται πιο πάνω, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για υπηρεσία, όπου απαιτείται πείρα. Τα πρωτότυπα θα πρέπει να παρουσιασθούν όταν ζητηθούν για έλεγχο.

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν όσοι είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι τρίτων χωρών, νοουμένου ότι κατέχουν άδεια νόμιμης παραμονής για εργοδότηση. Το άτομο που θα επιλεγεί για τη θέση του Λειτουργού θα πρέπει να προσκομίσει κατά την υπογραφή της σύμβασης Λευκό Ποινικό Μητρώο.  

Το Ινστιτούτο Έρευνας και Ανάπτυξης Μεσογειακών Νησιωτικών Ορεινών Περιοχών  (Ινστιτούτο MountMed) προκηρύσσει μια θέση Λογιστικού Λειτουργού.

Ο Λειτουργός που θα επιλεγεί θα εργάζεται στα κεντρικά γραφεία του Ινστιτούτου MountMed, στην κοινότητα Καλοπαναγιώτη και θα έχει την ευθύνη για όλα τα λογιστικά – οικονομικά θέματα του οργανισμού. Ο Λογιστικός Λειτουργός θα είναι άμεσα υπόλογος προς τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης στην οποία διορίζεται και τον Γενικό Διευθυντή.

Αντικείμενο θέσης Λογιστικού Λειτουργού

Ο Λογιστικός Λειτουργός θα πρέπει να συνεργάζεται με τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης στην οποία διορίζεται, καθώς επίσης και το λοιπό προσωπικό και τους συνεργάτες του Ινστιτούτου MountMed, συμβάλλοντας στην τήρηση του λογιστικού αρχείου, στη διεκπεραίωση της μισθοδοσίας, των πληρωμών και των εσόδων, στην ετοιμασία οικονομικών καταστάσεων και του προϋπολογισμού και γενικά στον οικονομικό προγραμματισμό και οργάνωση του Ινστιτούτου.

Ειδικότερα τα καθήκοντα/υποχρεώσεις/αρμοδιότητες του Λογιστικού Λειτουργού είναι:

 1. Τήρηση και παρουσίαση όλων των Λογιστικών βιβλίων ή/και άλλων λογιστικών καταστάσεων και λογαριασμών και γενικά την τήρηση όλων των Λογιστικών Αρχείων.
 2. Εκτέλεση οποιονδήποτε λογιστικών καθηκόντων – συμπεριλαμβανομένης της σχετικής γραφειακής εργασίας – και διεκπεραίωση της συνεπαγόμενης αλληλογραφίας, σύμφωνα με τις οδηγίες που λαμβάνει.
 3. Σε συνεργασία με τους Λειτουργούς της Διεύθυνσης Κονδυλίων Έρευνας και Ανάπτυξης, έχει την ευθύνη να τηρεί λογιστικές καταστάσεις για κάθε έργο (project) που υλοποιείται από το Ινστιτούτο.
 4. Συμβάλλει στον οικονομικό έλεγχο των υπό υλοποίηση έργων (projects) και υποβάλλει σχετικές εκθέσεις.
 5. Καταγραφή, αποθήκευση και ανάλυση πληροφοριών, εκτέλεση υπολογισμών και παραγωγή εγγράφων με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων και λογιστικού λογισμικού.
 6. Ετοιμασία ή υποστήριξη στην ετοιμασία εγγράφων, προσφορών, αλλά και συμβολαίων/συμβάσεων.
 7. Συνεισφέρει στην ετοιμασία του Ετήσιου Προϋπολογισμού του Ινστιτούτου και στην ορθή υλοποίησή του, καθώς και των Οικονομικών Καταστάσεων.
 8. Μεριμνά για την είσπραξη των εσόδων του Ινστιτούτου και τη διενέργεια δαπανών, με βάση τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό, εκδίδει εντάλματα πληρωμής και επιταγές, καθώς και τραπεζικές εντολές.
 9. Ορθή και έγκαιρη καταβολή των προσωπικών απολαβών στους δικαιούχους, ενώ παράλληλα έχει την ευθύνη να προβαίνει σε παρακράτηση των διαφόρων αποκοπών από τις απολαβές του προσωπικού ανάλογα με το καθεστώς εργοδότησης τους (π.χ. φόρος εισοδήματος, κοινωνικές ασφαλίσεις κτλ) και εν συνεχεία στην καταβολή τους, μαζί με τις εισφορές του εργοδότη, στα διάφορα Ταμεία του Κράτους.
 10. Συνεργάζεται με τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα για όλα τα λογιστικά/οικονομικά θέματα/υποχρεώσεις του Ινστιτούτου, ετοιμάζοντας ή συνεισφέροντας στην ετοιμασία των απαραίτητων εγγράφων/καταστάσεων, τα οποία έχει υποχρέωση το Ινστιτούτο να προσκομίζει σύμφωνα με το καταστατικό του, την κείμενη νομοθεσία και άλλες κανονιστικές διοικητικές πράξεις και μεριμνά για την έγκαιρη υποβολή τους.
 11. Εφαρμογή της Περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) Νομοθεσίας στην καταχώρηση των συναλλαγών του Ινστιτούτου στα λογιστικά βιβλία, την έγκαιρη ετοιμασία και υποβολή των δηλώσεων Φ.Π.Α. στο Τμήμα Φορολογίας της Δημοκρατίας, καθώς επίσης και την παροχή υποστήριξης στα επιμέρους όργανα του Ινστιτούτου σε θέματα Φ.Π.Α.
 12. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του/της ανατεθούν από τον/την Προϊστάμενο της Διεύθυνσης στην οποία διορίζεται.

Διάρκεια Σύμβασης/Απολαβές

 1. Το συμβόλαιο θα αφορά πλήρη απασχόληση και θα είναι διάρκειας δύο (2) ετών, με δυνατότητα ανανέωσης. Περιλαμβάνεται τρίμηνη δοκιμαστική περίοδος.
 2. Οι απολαβές και τα ωφελήματα θα καθοριστούν με βάση την εμπειρία και την κατάρτιση των ενδιαφερομένων.

Απαραίτητα προσόντα/δεξιότητες

 Για τον διορισμό στη θέση του Λογιστικού Λειτουργού απαιτούνται τα ακόλουθα προσόντα:

 1. Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.
 2. Επιτυχία στην εξέταση L.C.C.I. Accounting Higher Level ή κατοχή τίτλου CAT (Certified Accounting Technician), ή κατοχή τίτλου AAT (Association of Accounting Technicians) ή κατοχή διπλώματος Λογιστικής ή Επιτυχία στην Ανώτερη Εξέταση στη Λογιστική (Higher Accounting Examination) του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου ή σε οποιαδήποτε άλλη εξέταση έχει εγκριθεί ως ισότιμη από τον Υπουργό Οικονομικών ή Επιτυχία στην Ανώτερη Εξέταση στη Λογιστική (Higher Accounting Examination) του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου ή σε οποιαδήποτε άλλη ισότιμη εξέταση.
 3. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.
 4. Τουλάχιστον τριετής τεκμηριωμένη επαγγελματική πείρα.
 5. Πολύ καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή (λογισμικό επεξεργασίας κειμένου, υπολογιστικών φύλλων, παρουσίασης, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.α.).
 6. ∆εξιότητες/Ικανότητες, οι οποίες θα αξιολογηθούν από το βιογραφικό και από την συνέντευξη: Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, προσαρμοστικότητα σε δυναμικό περιβάλλον, ευθυκρισία και ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας και επικοινωνίας.
 7. Δυνατότητα εργασίας σε ευέλικτο ωράριο, περιλαμβανομένης της ημέρας του Σαββάτου ή/και της Κυριακής σε ορισμένες περιπτώσεις ανάλογα με τις δραστηριότητες και τις ανάγκες του οργανισμού.

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την αίτηση ενδιαφέροντος, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση  info@mountmedinstitute.com, μέχρι και την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου, αναγράφοντας ως θέμα: Ινστιτούτο MountMed_Θέση Λογιστικού Λειτουργού.

Η αίτηση ενδιαφέροντος περιλαμβάνει και συνοδεύεται από:

 • Έντυπο αίτησης υποψηφιότητας
 • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, το οποίο συντάσσεται με ευθύνη του υποψηφίου
 • Τίτλους και πιστοποιητικά σπουδών, καθώς και άλλα αποδεικτικά, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της προκήρυξης

Οι αιτήσεις για να είναι αποδεκτές πρέπει να συνοδεύονται από τα αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται πιο πάνω, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για υπηρεσία, όπου απαιτείται πείρα. Τα πρωτότυπα θα πρέπει να παρουσιασθούν όταν ζητηθούν για έλεγχο.

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν όσοι είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι τρίτων χωρών, νοουμένου ότι κατέχουν άδεια νόμιμης παραμονής για εργοδότηση. Το άτομο που θα επιλεγεί για τη θέση του Λειτουργού θα πρέπει να προσκομίσει κατά την υπογραφή της σύμβασης Λευκό Ποινικό Μητρώο.  

Το Ινστιτούτο Έρευνας και Ανάπτυξης Μεσογειακών Νησιωτικών Ορεινών Περιοχών  (Ινστιτούτο MountMed) προκηρύσσει τη θέση Επιστημονικού Λειτουργού.  

Ο Λειτουργός που θα επιλεγεί θα εργάζεται στα κεντρικά γραφεία του Ινστιτούτου MountMed στην κοινότητα Καλοπαναγιώτη, στη Διεύθυνση Κονδυλίων Έρευνας και Ανάπτυξης του οργανισμού. Θα είναι άμεσα υπόλογος προς τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης στην οποία διορίζεται και τον Γενικό Διευθυντή.

Αντικείμενο θέσης Επιστημονικού Λειτουργού

Ο Επιστημονικός Λειτουργός θα πρέπει να συνεργάζεται με τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης στην οποία διορίζεται και με τα Ερευνητικά Κέντρα/Μονάδες του Ινστιτούτου. Επίσης, με το λοιπό προσωπικό και τους συνεργάτες του Ινστιτούτου MountMed, συμβάλλοντας στην εύρυθμη, αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία της Διεύθυνσης στην οποία διορίζεται. Υποστηρίζει, σε κάθε περίπτωση, την προσπάθεια του Ινστιτούτου να καταστεί κεντρική οργάνωση αναφοράς για την επιστημονική γνώση και τη διάδοσή της στον τομέα της ανάπτυξης των ορεινών νησιωτικών περιοχών της Μεσογείου. Ταυτόχρονα, να λειτουργήσει ως ένας μηχανισμός μεταφοράς γνώσης, τεχνογνωσίας, αλλά και υποστήριξης σε όλες τις διαδικασίες σχεδιασμού και εφαρμογής προγραμμάτων και δράσεων παρέμβασης στον ορεινό χώρο.

Ειδικότερα τα καθήκοντα/υποχρεώσεις/αρμοδιότητες του Επιστημονικού Λειτουργού είναι:

 1. Συμβάλλει στην ανάπτυξη των ερευνητικών πεδίων και κατευθύνσεων του Ινστιτούτου και συντονίζει δραστηριότητες σε ευρύτερα πεδία έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (μέθοδοι σχεδιασμού της βιώσιμης ανάπτυξης, εδαφική νοημοσύνη και μηχανευτική, αξιοποίηση εδαφικών πόρων, αγρο-περιβαλλοντική διαχείριση κ.λπ.).
 2. Διεξάγει πρωτογενή και δευτερογενή έρευνα για την υλοποίηση των έργων και της γενικής ερευνητικής δραστηριότητας του Ινστιτούτου.
 3. Συμβάλλει στην κατάρτιση και εφαρμογή αναπτυξιακών εδαφικών σχεδίων και θεματικών παρεμβάσεων στις ορεινές περιοχές.
 4. Συμβάλλει στην ανεύρεση πόρων για την ανάπτυξη προγραμμάτων.
 5. Ετοιμασία και υποβολή προτάσεων στον ορεινό χώρο σε χρηματοδοτικά προγράμματα.
 6. Συντονίζει, συμμετέχει ή παρακολουθεί την υλοποίηση των εγκεκριμένων ερευνητικών προτάσεων και έργων (projects) στον ορεινό χώρο, διενεργεί τους προβλεπόμενους ελέγχους σε συνεργασία ή/και με την υποστήριξη της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και Προγραμματισμού και διενεργεί κάθε αναγκαία πράξη για την ολοκλήρωση τους.
 7. Συμβάλλει στην προώθηση της δικτύωσης του Ινστιτούτου με την επιχειρηματική κοινότητα των ορεινών περιοχών και την ανάπτυξη προγραμμάτων σε θέματα Έρευνας/Τεχνολογίας/ Καινοτομίας.
 8. Εκπονεί ή συμβάλλει στην εκπόνηση σχεδίων, στη διεξαγωγή ερευνών, στη συγκέντρωση ή/και ανάλυση δεδομένων, στοιχείων και πληροφοριών που σχετίζονται με την Έρευνα/Τεχνολογία/Καινοτομία και την καταχώρησή τους σε προγράμματα μηχανογράφησης.
 9. Αναλαμβάνει τη διοργάνωση ή υποστήριξη στη διοργάνωση και συντονισμό εκδηλώσεων και σεμιναρίων στον τομέα αρμοδιοτήτων του και εκτέλεση δημοσίων παρουσιάσεων.
 10. Συμμετέχει στην επικοινωνία των αποτελεσμάτων των έργων και στη διάχυση και προώθηση (dissemination, exploitation and communication) των ερευνητικών ευρημάτων και συμπερασμάτων τους στην επιστημονική κοινότητα και το ευρύτερο κοινό.
 11. Συμμετοχή στην κατάρτιση και συνεχή αξιολόγηση  του ερευνητικού και αναπτυξιακού προγράμματος του Ινστιτούτου, καθώς και στην κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού της Διεύθυνσης Κονδυλίων Έρευνας, καθώς και των Ερευνητικών Κέντρων/Μονάδων του Ινστιτούτου
 12. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν

Διάρκεια Σύμβασης/Απολαβές

 1. Το συμβόλαιο θα αφορά πλήρη απασχόληση και θα είναι διάρκειας δύο (2) ετών, με δυνατότητα ανανέωσης. Περιλαμβάνεται τρίμηνη δοκιμαστική περίοδος.
 2. Οι απολαβές και τα ωφελήματα θα καθοριστούν με βάση την εμπειρία και την κατάρτιση των ενδιαφερομένων.

Απαραίτητα προσόντα/δεξιότητες

Για τον διορισμό στη θέση του Επιστημονικού Λειτουργού απαιτούνται τα ακόλουθα προσόντα:

 1. Πτυχίο και Μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφές αντικείμενο με τις απαιτήσεις της προς πλήρωση θέσης, όπως εξειδικεύεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τα οποία να είναι εγκεκριμένα από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ). Ο βαθμός θα συνεκτιμηθεί κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.
 2. Τεκμηριωμένη προϋπηρεσία και εμπειρία σε συναφή με τα καθήκοντα θέση, όπως στη διαχείριση έργων, στη συγγραφή, παρακολούθηση και διαχείριση ερευνητικών έργων και στη συγγραφή ερευνητικών αναφορών, και επιστημονικών και οικονομικών απολογισμών.
 3. Εξαίρετη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας. Η γνώση άλλων γλωσσών (π.χ. Γαλλικά), θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.
 4. Πολύ καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή (λογισμικό επεξεργασίας κειμένου, υπολογιστικών φύλλων, παρουσίασης, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.α.). Η γνώση εξιδεικευμένων λογισμικών για τη διοργάνωση και διεκπεραίωση διαδικτυακών εκδηλώσεων και εργαστηρίων θα θεωρηθεί πλεονέκτημα (Zoom, Teams, Webex, κ.α.)
 5. ∆εξιότητες/Ικανότητες, οι οποίες θα αξιολογηθούν από το βιογραφικό και από την συνέντευξη: Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, προσαρμοστικότητα σε δυναμικό περιβάλλον, ευθυκρισία και ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας και επικοινωνίας.
 6. Δυνατότητα εργασίας σε ευέλικτο ωράριο, περιλαμβανομένης της ημέρας του Σαββάτου ή/και της Κυριακής σε ορισμένες περιπτώσεις ανάλογα με τις δραστηριότητες και τις ανάγκες του οργανισμού.

Επιπρόσθετα προσόντα

 1. Διδακτορικός τίτλος σε συναφές αντικείμενο με τις απαιτήσεις της προς πλήρωση θέσης, όπως εξειδικεύεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ο οποίος να είναι εγκεκριμένος από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ) θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.
 2. Εμπειρία και γνώση διάχυσης αποτελεσμάτων μέσω κοινωνικών δικτύων και συγγραφής ή προώθησης σύντομων κειμένων στα μέσα ενημέρωσης θα συνεκτιμηθεί θετικά.
 3. Προηγούμενη εμπειρία σε πανεπιστημιακό ή ερευνητικό περιβάλλον θα συνεκτιμηθεί θετικά.
 4. Προηγούμενη εμπειρία στη διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων “Horizon 2020” θα συνεκτιμηθεί θετικά.

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την αίτηση ενδιαφέροντος, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση  info@mountmedinstitute.com, μέχρι και την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου, αναγράφοντας ως θέμα: Ινστιτούτο MountMed_Θέση Επιστημονικού Λειτουργού. 

Η αίτηση ενδιαφέροντος περιλαμβάνει και συνοδεύεται από:

 • Έντυπο αίτησης
 • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, το οποίο συντάσσεται με ευθύνη του υποψηφίου
 • Τίτλους και πιστοποιητικά σπουδών, καθώς και άλλα αποδεικτικά, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της προκήρυξης
 • Επιστολή ενδιαφέροντος (motivation letter) για τη συγκεκριμένη θέση, στην οποία θα πρέπει να επεξηγηθεί πώς η εργασιακή εμπειρία συνδέεται με τη θέση και πώς ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ανταποκριθεί στη περιγραφή καθηκόντων

Οι αιτήσεις για να είναι αποδεκτές πρέπει να συνοδεύονται από τα αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται πιο πάνω, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για υπηρεσία, όπου απαιτείται πείρα.  Τα πρωτότυπα θα πρέπει να παρουσιασθούν όταν ζητηθούν για έλεγχο.

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν όσοι είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι τρίτων χωρών, νοουμένου ότι κατέχουν άδεια νόμιμης παραμονής για εργοδότηση. Το άτομο που θα επιλεγεί για τη θέση του Λειτουργού θα πρέπει να προσκομίσει κατά την υπογραφή της σύμβασης Λευκό Ποινικό Μητρώο.  

EL
Scroll to Top