Ευεργέτες – κληροδότες – δωρητές

Ευεργέτες – κληροδότες

Το Ινστιτούτου MountMed έχει εγγραφεί με βάση τον Περί Εταιρειών Νόμο της Κυπριακής Δημοκρατίας ως εταιρεία μη κερδοσκοπική με κοινωνικό, ανθρωπιστικό χαρακτήρα και επιδιώκει εκπλήρωση των σκοπών του σε συνεργασία κατά το δυνατόν με άλλους φορείς και οργανώσεις στα πλαίσια πλήρους πολιτικής, οικονομικής αυτοτέλειας και διαφάνειας.

Η επιλογή της μη κερδοσκοπικής δημιουργίας αντανακλά κυρίως μια ανθρωπιστική και πολιτική δέσμευση που υποστηρίζεται από μια λογική δημόσιας χρησιμότητας. Η άσκηση μιας δραστηριότητας με ανιδιοτελή τρόπο, στοχεύει κυρίως, στην ικανοποίηση κοινωνικών αναγκών. Επομένως, το μη κερδοσκοπικό αποτέλεσμα εμφανίζεται κυρίως ως ιδανικό. Αυτό συμβαίνει γιατί όταν το κράτος δεν μπορεί να αναλάβει όλες τις κοινωνικές ανάγκες της κοινωνίας του, η δράση των ιδιωτών υπέρ όσων έχουν ανάγκη είναι θεμελιώδης και δίνει αξία στην κοινωνική αλληλεγγύη.

Η προσέλκυση ιδιωτικών πόρων για την εφαρμογή από το Ινστιτούτο ολοκληρωμένων παρεμβάσεων αλλά και επιμέρους δράσεων στις ορεινές περιοχές της Κύπρου αλλά και των μεσογειακών νησιωτικών περιοχών αποτελεί πρόκληση. Αυτός ο στόχος ενσωματώνει αξίες και αρχές που ενισχύουν την κοινωνική διάσταση του ρόλου μιας μη κερδοσκοπικής οργάνωσης.

Το Ινστιτούτο καλεί επώνυμους και ανώνυμους ευεργέτες, κληροδότες και δωρητές να συμπαρασταθούν στο έργο του και να ανέβουν μαζί το μέλλον των βουνών. Ταυτόχρονα καλεί όλους όσους μπορούν να προσφέρουν πίσω στα βουνά γνώσεις, εμπειρίες, δεξιότητες και ελάχιστο από τον χρόνο τους να ενταχθούν ως μέλη στις Θεματικές Επιστημονικές Ομάδες ή στις Εθελοντικές Ομάδες Δράσης του Ινστιτούτου.

Πιο κάτω παρουσιάζονται οι ευεργέτες – κληροδότες – δωρητές του Ινστιτούτου:

Ίδρυμα Γιαννάκη Παπαδούρη:
Το Ίδρυμα Γιαννάκη Παπαδούρη, ακολουθώντας το πνεύμα των μεγάλων ευεργετών του ελληνισμού έχει συνεισφέρει οικονομική στήριξη για την ίδρυση και λειτουργία του Ινστιτούτου. Ταυτόχρονα κληροδότησε σημαντικό ποσό για να καταστεί εφικτή η λειτουργία του τα πρώτα χρόνια εγκαθίδρυσής του. Επιπλέον ο κ. Παπαδούρης προσωπικά έχει προσφέρει ιδιωτική περιουσία για αξιοποίηση από το Ινστιτούτο αλλά και θα καλύψει όλες τις δαπάνες για την δημιουργία των εγκαταστάσεων διοίκησης.

EL
Scroll to Top