Εφαρμογές

Παρεμβάσεις και υποστήριξη των ορεινών περιοχών για το σχεδιασμό της ενδογενούς ανάπτυξής τους

Ο τομέας «εφαρμογές» συνιστά ένα ιδιαίτερο πεδίο για το Ινστιτούτο εφόσον συνυπάρχουν σ’ αυτό ο δημόσιος, κοινωνικός και ιδιωτικός τομέας. Αυτό σημαίνει ότι αντίστοιχα θα πρέπει να οργανωθεί και η παρέμβαση του Ινστιτούτου. Από τη μια, θα αναπτύσσει και θα προτείνει μεθόδους και εργαλεία προσαρμοσμένα στις νέες αρχές σχεδιασμού (συμμετοχικός) και στα νέα πρότυπα της ανάπτυξης (βιώσιμη και εδαφική ανάπτυξη). Από την άλλη, θα επιδιώκει να παρέμβει αναζητώντας και συνδυάζοντας χρηματοδοτήσεις με προέλευση το Ινστιτούτο, τα χρηματοδοτικά εργαλεία των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών και τέλος, από άλλους φορείς, ιδρύματα και οργανισμούς.

Η παρέμβαση στον ορεινό χώρο εστιάζει σε τομείς καινοτομικούς: κατασκευή ιδιότυπων εδαφικών πόρων, βιώσιμη διαχείριση της σχέσης φυσικών πόρων και ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, νέες μορφές διακυβέρνησης και αποτελεσματικό μηχανισμό υποστήριξης. Οι δράσεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο των αρχών της βιώσιμης και εδαφικής ανάπτυξης και θα καλύπτουν τους τομείς της επιχειρηματικότητας, της τέχνης και του πολιτισμού, της παιδείας, της υγείας και του αθλητισμού, και της κοινωνικής πρόνοιας.

Μέθοδοι διάγνωσης και συμμετοχής

Σχέδια Δράσης

Συμβουλές

EL
Scroll to Top